تماس با من

جهت هر گونه:

تماس کاری، پیشنهاد و یا هر گونه انتقاد،
لطفا با راه های ارتباطی ذیل در تماس باشید…

|Website|🌐
www.BehiAmeri.ir/blog

|E-mail|✉
Behi.Ameri@gmail.com

|Social Medias|📡
Instagram.com/behiameri
Twitter.com/behiameri
t.me/behiameri

|Telegram Contact|📬
behzadameriyan@