شعر نوشت

درباره شعر – ادبیات – شعر های خود گفته و هر آنچهکه به شعر مربوط است.

پرواز به سوی نیستی

پرواز به سوی نیستی - بهزاد عامریان م

برگی دیگر از درختی افتاد و تاب خورد و زیر پای روزگار له شد.

بار دیگر کبوتری از بطن مادر خارج شد و تخمش را شکست و قوی شد و پرواز کرد و روانه شد.

بار دیگر کرمی شفیره اش را گشود و پروانه وار به سوی ابدیتی که نامش نیستی است پرواز کرد.

بار دیگر، تمام شد/.